Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Lĩnh Vực ->Thẩm Định Giá -> Bất Động Sản

Phiếu Yêu Cầu Thẩm Định

Phiếu yêu cầu thẩm định giá

QUYẾT ĐỊNH Số: 12/2008/QĐ-UBND

Ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh