Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Lịnh Vực -> Thẩm Định Giá -> Thương Hiệu

Làm thế nào để thẩm định giá Thương hiệu?

Một thương hiệu có thể được tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp, nhưng giá trị của nó thường không được phản ánh trong báo cáo tài chính. Cũng như các tài sản trí tuệ khác, giá trị của nó là chiếm trên bảng cân

Tầm quan trọng của thẩm định giá trị Thương hiệu

Các công ty cần thực hiện đánh giá thương hiệu theo thời gian để có được một ý tưởng chính xác về sự nhận thức của người dân đối với thương hiệu của họ. chiến lược tiếp thị tiếp theo sau đó có thể được xây dựng và thực