Theo Nghị định 187/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2005/NĐ-CP, trong thời gian qua, Công ty thẩm định giá Thịnh Vượng đã thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cho nhiều doanh nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau ở khắp các địa phương trong cả nước.

* Loại hình doanh nghiệp:

     1. Phân theo hình thức:

 • Doanh nghiệp Tư nhân
 • Doanh nghiệp Nhà nước
 • Công ty TNHH
 • Công ty Cổ phần

     2. Phân theo ngành nghề kinh doanh:

 • Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.
 • Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học và chuyển giao công nghệ….

* Phục vụ cho các mục đích:

 • Cổ phần hóa.
 • Chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức.
 • Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
 • Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
 • Phát hành thêm cổ phiếu.